พบ 5 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: NI รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่

กรองผลลัพธ์
 • Gross Domestic Product (Expenditure) 114 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Main Accounts 107 recent views

  ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Gross Domestic Product 141 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • National income 59 recent views

  รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Gross Domestic Product (Production) 159 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).