พบ 5 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: NI

กรองผลลัพธ์
  • Gross Domestic Product (Production) 158 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
    กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
  • National income 51 recent views

    รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
    กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
  • Gross Domestic Product 121 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
    กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
  • Main Accounts 106 recent views

    ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
    กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
  • Gross Domestic Product (Expenditure) 126 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
    กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).