พบ 17 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 58 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 49 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 45 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Gross Domestic Product (Expenditure) 106 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Main Accounts 103 recent views

  ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Gross Domestic Product 120 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • National income 50 recent views

  รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
  กองบัญชีประชาชาติ 1 เมษายน 2566
 • Gross Domestic Product (Production) 146 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
  กองบัญชีประชาชาติ 31 มีนาคม 2566
 • มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1 recent views

  ต้นทุนที่เกิดจากการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค้า
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย 1 recent views

  การเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (GDP)
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • อัตราการขยายตัวของมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 4 recent views

  อัตราการขยายตัวของมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1 recent views

  กำไรทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประ... 1 recent views

  อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1 recent views

  เป็นวรสารทางวิชาการตามหมายเลข ISSN 1906-4373
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 24 มีนาคม 2566
 • QGDP Dashboard 25 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 กรกฎาคม 2565
 • GPP Dashboard 5 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565
 • คู่มือการจัดทำรายได้ประชาชาติ 18 recent views

  คู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).