พบ 11 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 59 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 68 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Gross Domestic Product (Expenditure) 114 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Main Accounts 107 recent views

  ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Gross Domestic Product 141 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • National income 59 recent views

  รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 78 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Gross Domestic Product (Production) 159 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • QGDP Dashboard 36 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 กรกฎาคม 2565
 • GPP Dashboard 3 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565
 • คู่มือการจัดทำรายได้ประชาชาติ 20 recent views

  คู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).