คู่มือการจัดทำรายได้ประชาชาติ

คู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบัญชีประชาชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ nationalaccounts@nesdc.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการพัฒนาวิธีการคำนวณหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวบและพัฒนาวิธีการจัดทำโดยอ้างอิงระบบบัญชีประชาชาติ (System of Nation Account: SNA)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล download ได้ทางเวปไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.nesdc.go.th/article_attach/00_QGDP-CVMBook.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2541
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2553
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มิถุนายน 2565