QGDP Dashboard

Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบัญชีประชาชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ nationalaccounts@nesdc.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
อื่น ๆ ระบุ .....Dashboard
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เวปไซต์
URL https://datastudio.google.com/u/0/reporting/52a283c8-91f9-4b35-8157-2b2b42312602/page/p_ny1bybg6oc
ภาษาที่ใช้ อื่นๆ
ไทย,อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 17 พฤษภาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2536
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ .........มูลค่าด้านการผลิตและการใช้จ่าย
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านบาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.2008 (System of Nation Account 2008: SNA 2008)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2565